Sadece teminat içeren hayat sigortalarında tazminat talebinde bulunmak için ne yapmalıyım?

Advertisement

Sadece teminat içeren hayat sigortalarında tazminat talebinde bulunmak için ne yapmalıyım?
Sigorta ettiren ya da hak sahipleri olarak, riskin gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca veya sigorta şirketinin talebi üzerine, riskin veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve sigorta ettirenden beklenebilecek her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağlamanız gerekir. Ayrıca, sigorta ettiren olarak aldığınız bilgi ve belgenin niteliğine göre, riskin gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sigorta şirketinin inceleme yapmasına izin verme ve sizden beklenen uygun önlemleri alma yükümlülüğünüz bulunuyor. 
Yaşam kaybı durumunda hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, aşağıdaki yazılı belgeleri, masrafı kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigorta şirketine iletir:
 • Sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir),
 • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Gerekirse yaşam kaybı nedenini açıklayan doktor raporu veya gömme izni,
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilâmı.
İşsizlik teminatı içeren ürünlerimizde istenen belgeler aşağıdaki gibidir: 
Kredi Destek Sigortası Tazminat Başvuru Evrakları
  1. Tazminat talep formu
  2. İşverenden alınacak yazılı fesih bildirimi
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Varsa eksik yatan SGK primlerine ilişkin işveren beyanı, iş göremezlik raporu vb. belge
  5. İşveren imza sirküleri
  6. İş sözleşmesi
  7. Güncel tarihli SGK Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr’den alabilirsiniz.)
  8. İş-Kur Kayıt Belgesi (kayıtlı olduğunuzu gösterir nitelikte güncel belge)
  Kredi Kartı Destek Sigortası Başvuru Evrakları
  1. Tazminat talep formu
  2. İşverenden alınacak yazılı fesih bildirimi
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. İşten çıkarılma nedenini açıklayan, işverenden alınacak yazı (eski işyerinden yetkili kişinin imzalayacağı ve imza yetkisini gösteren imza sirküleri kopyası ile birlikte.)
  5. İşsizlik kurumu kaydı (kayıt olduğunuza dair belge)
  6. Güncel tarihli SGK Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr’den alabilirsiniz.)
  7. İş-Kur kayıt belgesi (İş-Kur’dan ödenek aldığınızı gösterir nitelikte güncel belge)
  8. Sigorta şirketi gerekli gördüğü hallerde ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. 
  9. Sigorta şirketi, yaşam kaybı teminatının bulunması durumda gerekirse tazminatı kesinleştirmek için sağlık karneniz ile hastane durum raporunuzu da isteyebilir. 
  10. Sigorta şirketi talep etmeniz durumunda tazminatın lehtar ya da sigorta ettirene ödenmesine ilişkin olarak aldığı belgeler karşılığında bir alındı belgesi vermek zorundadır.

  Advertisement

  Blog Tarihi: Eylül 14, 2019 - 04:19